• Foto voor slider

U kunt als leverancier ervoor zorgen dat uw financiële schade in het geval van het faillissement van een afnemer zoveel mogelijk beperkt blijft. Dit kan door het opnemen van een eigendomsvoorbehoud in uw algemene voorwaarden. Het eigendomsvoorbehoud is geregeld in artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek.

Een eigendomsvoorbehoud houdt in dat u ondanks afgifte van de zaken aan de afnemer toch eigenaar daarvan blijft totdat de koopsom is voldaan. Dit geeft u als leverancier een bijzondere positie. Mocht uw afnemer bijvoorbeeld failliet gaan dan kunt u, buiten het faillissement om, de goederen terug halen bij uw afnemer. De goederen zullen namelijk niet tot de faillissementsboedel gaan behoren.

 

Wel blijft het van belang dat u ervoor zorg draagt dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst met uw afnemer. Dit kan door de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op te nemen in een offerte en door het tijdig ter hand stellen van uw algemene voorwaarden aan de afnemer.

 

Neem geen risico en neem contact met ons op om uw algemene voorwaarden door onze specialisten te laten toetsen. Zo voorkomt u onnodige teleurstellingen bij een onverwacht faillissement van uw afnemer.

  • Advocatenkantoor Van Weelderen adviseert partijen die bij een faillissement betrokken zijn, waaronder schuldeisers en bestuurders.

  • Onder ondernemingsrecht vallen alle kwesties die samenhangen met de rechten en plichten van bedrijven en ondernemers.

  • Uw klant blijft in gebreke met tijdige betaling van zijn rekeningen. U heeft inmiddels een aanzienlijk bedrag te vorderen terwijl enig uitzicht op spoedige betaling ontbreekt ondanks meerdere toezeggingen hiertoe. Een gerechtelijke procedure lijkt onontkoombaar.

  • Geld is pas verdiend als het ook daadwerkelijk op uw bankrekening staat. U kunt als ondernemer voorkomen dat vorderingen te lang openstaan.