• Foto voor slider

Mr Van Weelderen verricht zijn werkzaamheden in beginsel op basis van een uurtarief.

Het basisuurtarief van mr Van Weelderen bedraagt tussen de € 180,00 en € 200,00, exclusief B.T.W. en 6% kantoorkosten.

 

De hoogte van het te hanteren uurtarief is afhankelijk van:

  • complexiteit,
  • het belang,
  • de spoedeisendheid,
  • de draagkracht van de cliënt c.q. opdrachtgever, op grond waarvan een lager of hoger tarief kan worden overeengekomen.

In veel gevallen is het mogelijk om een vaste prijsafspraak (fixed fee) overeen te komen. Dit geeft u vooraf helderheid.

Ook kent ons kantoor bijzondere tarieven voor incassozaken, waarover wij u graag informeren.

  • Advocatenkantoor Van Weelderen adviseert partijen die bij een faillissement betrokken zijn, waaronder schuldeisers en bestuurders.

  • Onder ondernemingsrecht vallen alle kwesties die samenhangen met de rechten en plichten van bedrijven en ondernemers.

  • Uw klant blijft in gebreke met tijdige betaling van zijn rekeningen. U heeft inmiddels een aanzienlijk bedrag te vorderen terwijl enig uitzicht op spoedige betaling ontbreekt ondanks meerdere toezeggingen hiertoe. Een gerechtelijke procedure lijkt onontkoombaar.

  • Geld is pas verdiend als het ook daadwerkelijk op uw bankrekening staat. U kunt als ondernemer voorkomen dat vorderingen te lang openstaan.